2011-10-07

Shinpachi otaku-mode figure

You wanted Shin-chan? You've got him!Looks kinda pitiful in comparison, doesn't it? %)